صد شکر روزی ام شد حمد تو را بخوانم

هر چند در ثنایت چون طفل بی زبانم 

یکتا و بی نظیری در عفو و بردباری

جز تو کسی ندارد این بنده ی فراری 

صد بار توبه کردم صد بار عهد بستم 

با سنگ غفلتم باز آیینه را شکستم 

از خانه ی تو هرگز خالی نرفته دستی

دیدم که بر گناهم هر چشم بستی 

کار تو دستگیریست یا رب نه مچ گرفتن 

با آنکه میتوانی اما گذشتی از من 

یا رب الهی العفومطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش