اگر از این در خانه برانی ام چه کنم

مرا نخواهی و از خود ندانی ام چه کنم

گناه ذائقه ام را ببین عوض کرده 

اسیر شهوت و نفس جوانی ام چه کنممطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
منم غلام علی محمد رضا طاهری
منم غلام علی محمد رضا طاهری

چهار شنبه, 30 مرداد 1398

پخش