غلام نرگس مست تو تاجدارانند
 خراب باده لعل تو هوشیارانند
 تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز
 و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند
 ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر
 که از یمین و یسارت چه سوگوارانند
 گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین
 که از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند
 نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو
 که مستحق کرامت گناهکارانند
 نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس
 که عندلیب تو از هر طرف هزارانند
 تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من
 پیاده می‌روم و همرهان سوارانند
 بیا به میکده و چهره ارغوانی کن
 مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند
 خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد
 که بستگان کمند تو رستگارانندمطالب مرتبط

مالک دل
مالک دل

پنج شنبه, 15 تیر 1402

پخش
سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش