اذن دخول میگیرم

دست و دلم میلرزه

تو شلوغی صحنت 

جون بدم هم می ارزه

زده زانو شب میلاد تو 

جلوی پنجره فولاد تو 

دلی که باز متوسل شده 

به هزار و یک اعداد تو 

ابد القدرت ملک بی انقضا

قوی شوکت مسند الرتضا

قدر آفرین شاه حسن القضا 

انیس النفوس یا سریع الرضامطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش