یکی آب بیاره

آقام بی قراره

لباش تشنه مونده 

میگه یا حسین 

دلم رو سوزونده 

میگه یا حسین 

دلم رو سوزونده 

میگه یا حسین 

آهای کنیزا 

یکم یواشتر 

برسه صدای آقا

نگاه کنید پا داره میکشه رو خاکا...

امون از این غم 

زنده شده داغ شب هشت محرم 

این علی اکبرم داره 

جون میده کم کممطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش