به لبهای همه بود این زمزمه

مبارک جشن پیوند علی و فاطمه

چو گل با گل نشست 

ستون غم کشست 

بزن ای شیعه بر کف 

بهار شادی است 

به لبهای همه بود این زمزمه 

مبارک جشن پیوند علی و فاطمه

چو میگوید بلی علی و بی دلی

شکوفا میشود امشب گل عشق علی
مطالب مرتبط

چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش