بنیانگذار ارض و سما/حیدر کراره

مجموعه ی صفات خدا/حیدر کراره

 

ذاته من الحقِ مشتقُ

اشهد اَنّ علیاً حقُ

 

حضرت شاهه

قدرت اللهه

هر مسیری جز علی میره به بیراهه

 

خَلقه تسلیمش

واسه تکریمش

خونشو خدا دو دستی کرده تقدیمش

 

اِنّ علی، ولی الله

اللهم وال من والاه

 

بند دوم

 

فرمانده ی جیوش نبی/کیه غیراز مولا

ماهی که رف(ت) رو دوش نبی/کیه غیر ازمولا

 

اونیکه مرید حیدر میشه

با منِ شیعه برادر میشه

 

فاتح وغالب

والی و صاحب

آیت الله، علی ابن ابیطالب

 

هیشکی نیس عینش

واجبه دِینش

علته خلق جهانه خاک نعلینش

 

اِنّ علی ،ولی الله

اللهم وال من والاه

 

بند سوم

 

با شوق "من یمت یرنی"/ مردنم شیرینه

چشمام به قدر زل زدنی/عشقشو می بینه

 

مرتضی گوهر و کعبه صدفه

قبله ی اصلی ماها نجفه

 

حکمتش عدله

همتش عدله

تنها شاهه که اساس دولتش عدله

رحمت جاری

جلوه ی باری

ما به جز علی نداریم با کسی کاری

 

اِنّ علی ولی الله

اللهم وال من والاهمطالب مرتبط