خدای عشق رب دلبری بود

مسیحیان عیسی حیدری بود

 

قلندرم ذکرم یا علی بود

نوکرشم هر کس با علی بود

 

خدای ما هر دم یا علی میگه

نوکرشم هر کس یا علی میگه

 

خدای عشق رب دلبری بود

ای سنیان سنت با علی بودمطالب مرتبط