علی امام من است و منم غلام علی

هزار جان گرامی فدای نام علی

 

و دشمنان خداوندگار می ترسند

ز خود نمایی شمشیر در نیام علی

 

علی بزرگ ترین اتفاق قرآن است

که بند گشته قیامت به یک قیام علی *

 

قسم به وعده ی شیرین من یمت یرنی

که ایستاده بمیرم به احترام علی

 

یقین که ما همه سیراب می شویم آخر

کنار حوض نبی از شراب جام علیمطالب مرتبط

سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش
چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش