الهی بی پناهان را پناهی یا الهی
به سوی خسته حالان کن نگاهی یا الهی

مرا شرح پریشانی چه حاجت یا الهی 
که بر حال پریشانم گواهی یا الهی

خدایا تکیه بر لطف تو دارم یا الهی 
که جز لطفت ندارم تکیه گاهی یا الهی

دل سرگشته ام را رهنما باش یا الهی 
که دل بی رهنما افتد به چاهی یا الهی

نهاده سر به خاک آستانت یا الهی 
گدایی، دردمندی، عذرخواهی یا الهی

گرفتم دامن بخشنده ای را یا الهی 
که بخشد از کرم کوهی به کاهی یا الهی

خوشا آن کس که بندد با تو پیوند یا الهی 
خوشا آن دل که دارد با تو راهی یا الهی

زنخل رحمت بی انتهایت یا الهی 
بیفکن سایه بر روی گیاهی یا الهی

به آب چشمه لطفت فرو شوی یا الهی 
اگر سر زد خطایی، اشتباهی یا الهی

 مطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش