عید میلاد است جانا قند لبخندم بده

تا بدست آرم دلت طبع هنرمندم بده

عید میلاد است جانا قند لبخندم بده 

تا بدست آرم دلت طبع هنرمندم بده 

آقا خیل خوبان دو عالم 

بسته ی زلف شما

خیل خوبان دو عالم 

بسته ی زلف شما 

عشق من با جمع خوبان 

جمله پیوندست مطالب مرتبط

مالک دل
مالک دل

پنج شنبه, 15 تیر 1402

پخش
چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش