کلبهم باسط ذراعیه بالوصید

آیه ایست بی تردید 

آی سگ های دوره گرد

اکنون به همان اصل خویش برگردید

این حرم جای بی پناهان استمطالب مرتبط