چه روزها که یک به یک غروب شد ، نیامدی

چه بغض ها که در گلو رسوب شد ، نیامدی

خلیل آتشین سخن ، تبر به دوش بت شکن

خدای ما دوباره سنگ و چوب شد ، نیامدی

برای ما که خسته ایم و دلشکسته ایم ، نه

ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی !

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام

دوباره صبح ، ظهر ، نه ، غروب شد نیامدیمطالب مرتبط

چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
مالک دل
مالک دل

پنج شنبه, 15 تیر 1402

پخش
سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش