در ته گودال تنت پا نخورد

مثل حسین بر دهنت پا نخورد

چنگ به موی سرش انداختن 

روی تن بی سر او تاختن

عمه ی سادات زمین گیر شد 

بر سر بوسیدن رگ پیر شدمطالب مرتبط

أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش
به رنگ یاس
به رنگ یاس

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش