اول و آخر جان پیمبر فاتح خیبر حیدر حیدر

خواجه ی قنبر شیر دلاور و ساقی کوثر حیدر حیدر

صاحب منبر حاکم محشر از همه برتر حیدر حیدر

آیت داور لطف سراسر شمس منور حیدر حیدر 

صدر مطالب قاهر و غالب ابو العجائب حيدر حيدر

رآی تو صائب نجم تو ثاقب نور كواكب حيدر حيدر

جان جهانی فوق زمانی در جریانی  حیدر حیدر 

اصل معانی باغ جنانی مالک جانی حیدر حیدر

دست عنایت بحر سخاوت نور کرامت حیدر حیدر  

راه سعادت معنی غیرت اصل قیامت حیدر حیدر 

رکن صلاتم راه نجاتم آب حیاتم حیدر حیدر 

حامی آدم همدم خاتم ای صلواتم حیدر حیدر مطالب مرتبط

نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش