عيان می‌كرد رازِ دل، امان می‌داد اگر وقتش
ميان قتلگه، كوتاه بود و مختصر وقتش

بجاي درد دل، كاري مهمتر داشت بر عهده
بيان عشق و شرح غم، بماند بعد در وقتش

قرار اين بود تا فتح برادر را كند كامل
غنيمت بود در آن معركه، از هر نظر وقتش

در آن دربار و آن بازار، با اينكه معطل شدمطالب مرتبط

نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش