فقير بانويي‌ام كه غنی بالذات است
همان زنى كه كرم از كرامتش مات است

فقط نه ما كه براى پيمبران، محشر
مدال فاطميون مايه‌ی مباهات است

ببين ولايت اورا به سيزده معصوم
بگو كه حضرت زهرا بزرگِ سادات است

علي‌ست حق و مع الحق همان مع الزهراست
براى فاطمه او لايق مواسات استمطالب مرتبط

یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش