غزلی بخوان بشوَد عیان ، که امیرِ روز جزا علیست

که حسابِ ما که عِقابِ ما ، که عذابِ ما همه با علیست

 

نشد از غم ضُعَفا جدا ، و َ کسی که در پیِ هر گدا

برَوَد شبانه و بی صدا ، ببَرَد لباس و غذا علیست

 

همه رمز و راز جهان بدان ، شده در عبای علی نهان

شد اگر کسی یَل و پهلوان ، به یقین که از دَمِ یا علیستمطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش