گمانم جرم دارد هر که شکل فاطمه باشد 

که با یک ضربت سیلی شده از من پزیرایی 

آن شب که من از ناقه افتادم و غش کردم 

بابا تو کجا بودی از ما تو جدا بودی 

آن شب که تو از ناقه افتادی و غش کردی 

من بر سر نی بودم کی از تو جدا بودم مطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش