گم کرده ام به ظلمت شب نور ماه را

حس می کنم بدون تو سختی راه را

تا کی بناست از غم و داغ مُفارقت

هر صبح و شام سر بکشم جام آه را

امسال هم گذشت و ندیدم نگار خود

طی می کنم بدون تو هر سال و ماه را

آقا اگر چه نوکر خوبی نبوده ایم

از ما مکن دریغ تو نیمه نگاه را

آخر چگونه بی مدد مهربانیت

جبران کنیم این همه عمر تباه را

شاید به آبروی تو و نام مادرت

بخشد خدا معاصی این روسیاه را

آقا به حق عمه ی مطلومه ات قسم 

امشب درآر بنده ی در قعر چاه رامطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
منم غلام علی محمد رضا طاهری
منم غلام علی محمد رضا طاهری

چهار شنبه, 30 مرداد 1398

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش