توی باغی اگر یه گل استثنایی که تو عالم نظیر ندارد اگهتوی باغ باشه باغبان به اون باغ رسیدگی می کند ولی چشم اون باغبان به اون گله سایر گیاهان هم رسیدگی می شوند اما صدقه سر همون گل بی نظیرمطالب مرتبط

خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش
حد و اندازه انسان ها
حد و اندازه انسان ها

چهار شنبه, 29 بهمن 1399

پخش
پشیمانی
پشیمانی

یک شنبه, 01 تیر 1399

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش