شور | برمیگرده گل بهار

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

برمیگرده گل بهار


سر میشه آخر انتظار


بر میگرده آخر یه روز سر قرار


رسوا میشه دل خراب


برمیگرده ابوتراب


برمیگرده با تیغ ذوالفقار


بیا بیا معجزه کن بگو اب المهدی تا زنده شم


بیا که من دولت پاینده بشم
مطالب مرتبط