دنیا حالا داره دنیا میشه

رحمت تازه داره معنا میشه

کجان اونا که با طعنه گفتن

و هو البتر محمد داره بابا میشه

حوریس یا انسانه 

قنداقس یا قرآنه 

تو دست رسول الله 

نشست خنده رو لب ها

تو گوشش که خوند بابا 

علی ولی الله

به یمن تولد کوثر

فصل لربک والنحرمطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش